PHYLOGENY COMMANDS PSYCHOGENESIS

Image for post
Image for post

JACQUES COULARDEAU

ABSTRACT. Phylogeny Commands Psychogenesis. To learn a foreign language necessarily remaps the learning of the first languages in children. I will first study the necessary stages in the learning of the first language. The mind’s development contributes to the mastering of the first language, which, in turn, is also beneficial to the mind. To teach a second language to a monolingual child challenges the mental construction of his first language and forces the child to restructure his mind, constructed, to this point, by and for the first language. Some pedagogical shortcuts can produce mistakes. To learn a second language is to reactivate the phylogeny of language, particularly of the first and second languages concerned, and this reactivated phylogeny must be invested into the psychogenesis of language, particularly of the first and second languages concerned.

Keywords: communicational situation, vowel-consonant rotation, transfer verbs.

Image for post
Image for post

REZUMAT. Filogenia activează psihogeneza. Învățarea unei limbi străine redesenează harta învățării limbii materne de către copii. Voi aborda în primul rând etapele necesare în procesul de învățare a limbii materne. Dezvoltarea gândirii contribuie la achiziția limbii materne și reciproc. Procesul de a învăța un copil monolingv o a doua limbă repune în discuție construcția mentală a limbii sale materne și obligă copilul să-și restructureze gândirea constituită, până atunci, prin și pentru limba maternă. Unele metode pedagogice prea rapide se pot solda cu eșecuri. A învăța o a doua limbă înseamnă a reactiva filogenia unei limbi, în special a celei primare și a celei secundare în cauză, iar această filogenie reactivată trebuie investită în psihogeneza limbii, în special a celei primare și a celei secundare pe care le implică procesul de învățare.2

Cuvinte cheie: situație comunicațională, serializare vocală-consoană, verbe de transfer.

Image for post
Image for post

https://www.academia.edu/41365378/PHYLOGENY_COMMANDS_PSYCHOGENESIS

https://www.researchgate.net/publication/338024499_Phylogeny_Commands_Psychogenesis

Journal: http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1262.pdf

Written by

Dr Jacques COULARDEAU, PhD in Germanic Linguistics (University Lille III) and ESP Teaching (University Bordeaux II) has been teaching all types of ESP

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store